Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

Giải đề thi Ielts

[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 2 - CHỦ ĐỀ: DESCRIBE AN INTERESTING DISCUSSION YOU HAD WITH SOMEONE ABOUT  MONEY

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking - Part 2 với chủ đề: Describe an interesting discussion you had with someone about money.

09/04/2022
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 2 - CHỦ ĐỀ: DESCRIBE AN OCCASION WHEN MANY PEOPLE WERE SMILING

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking - Part 2 với chủ đề: Describe an occasion when many people were smiling.

Xem thêm
14/12/2021
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 2 - CHỦ ĐỀ: DESCRIBE SOMEONE YOU KNOW WHO DOES SOMETHING WELL

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking - Part 2 với chủ đề: Describe someone you know who does something well.

Xem thêm
13/12/2021
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 1 - CHỦ ĐỀ: HANDWRITING

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking - Part I với Chủ đề: Handwriting.

Xem thêm
28/11/2021
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 1 - CHỦ ĐỀ: CONCENTRATION

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking - Part I với Chủ đề: Concentration.

Xem thêm
23/11/2021
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 3 - CHỦ ĐỀ: THE CHANGE

Ở phần - IELTS Speaking Part 3, đề thi thường có câu hỏi về sự thay đổi ở hiện tại so với quá khứ của vấn đề gì đó, bài viết này sẽ cung cấp form trả lời mẫu có thể áp dụng cho các câu hỏi về sự thay đổi và có ví dụ minh họa kèm theo.

Xem thêm
16/11/2021
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] WRITING TASK 2 - CHỦ ĐỀ: THEORY AND PRACTICE

Bài viết giới thiệu Bài mẫu IELTS Writing – Part 2 với chủ đề: “Lý thuyết và Thực hành”, kèm theo các từ vựng ghi điểm trong bài. Đây là một trong những chủ đề thường xuất hiện phổ biến trong các Đề thi IELTS Writing.

Xem thêm
15/11/2021
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 2 - CHỦ ĐỀ: MUSIC

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking với chủ đề: Describe the type of music that you like. Đây là một bài trong nhóm chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Speaking - Part 2.

Xem thêm
    Hotline: 0889 666 900