Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

Giải đề thi Ielts - trang 2

[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 2 - CHỦ ĐỀ: DESCRIBE AN OCCASION WHEN MANY PEOPLE WERE SMILING

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking - Part 2 với chủ đề: Describe an occasion when many people were smiling.

14/12/2021
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 2 - CHỦ ĐỀ: DESCRIBE SOMEONE YOU KNOW WHO DOES SOMETHING WELL

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking - Part 2 với chủ đề: Describe someone you know who does something well.

Xem thêm
13/12/2021
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 1 - CHỦ ĐỀ: HANDWRITING

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking - Part I với Chủ đề: Handwriting.

Xem thêm
28/11/2021
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 1 - CHỦ ĐỀ: CONCENTRATION

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking - Part I với Chủ đề: Concentration.

Xem thêm
27/11/2021
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 1 - CHỦ ĐỀ: SCIENCE

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking - Part I với Chủ đề: Science.

Xem thêm
16/11/2021
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] WRITING TASK 2 - CHỦ ĐỀ: THEORY AND PRACTICE

Bài viết giới thiệu Bài mẫu IELTS Writing – Part 2 với chủ đề: “Lý thuyết và Thực hành”, kèm theo các từ vựng ghi điểm trong bài. Đây là một trong những chủ đề thường xuất hiện phổ biến trong các Đề thi IELTS Writing.

Xem thêm
15/11/2021
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 2 - CHỦ ĐỀ: MUSIC

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking với chủ đề: Describe the type of music that you like. Đây là một bài trong nhóm chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Speaking - Part 2.

Xem thêm
Hotline: 0889 666 900