Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

[IELTS TIPS] SPEAKING - FILTERS AND CONNECTORS

Trong IELTS Speaking, Thí sinh đôi khi sẽ phải dừng lại để suy nghĩ quá lâu dẫn đến tạo ra một khoảng dừng dài, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến độ trôi chảy (Fluency) của Thí sinh. Vì vậy, bài viết này sẽ cung cấp các từ và cụm từ có thể giúp thí sinh sử dụng vào những lúc bị bí ý tưởng, tăng độ trôi chảy của bài nói hơn.

1. Khi đưa ra ý kiến:

 

2. Bắt đầu câu trả lời:

3. Khi thêm thông tin:

- Another thing is…

- On top of that…

- As far as I know…

- To my knowledge…

4. Đưa ví dụ:

- Take X as an example,...

- You can see this with…

5. Để làm rõ:

7. Để tóm gọn vấn đề:

- In a nutshell

- Overall

- All in all

- At the end of the day

 

Happy Learning,

2G Education Team.

Hotline: 0889 666 900