Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

NGỮ PHÁP : CÂU ĐIỀU KIỆN

Trong phần Writing/Viết, ngữ pháp là một tiêu chí quan trọng để đánh giá tổng thể bài viết. Đặc biệt, phần Writing Task 2, để thành lập cấu trúc câu ghép hoặc cấu trúc câu phức tạp, việc nắm bắt và vận dụng linh hoạt Câu Điều Kiện rất cần thiết để nối các thành phần của bộ phận câu với nhau. Hi vọng sự hướng dẫn cho phần ngữ pháp : Câu Điều Kiện từ 2G Education dưới đây sẽ phần nào giúp đỡ phần ngữ pháp của bạn nhé!

Câu điều kiện loại 0.

If/When/Whenever + HTĐ, HTĐ/TLĐ

Dùng để diễn tả 1 chân lý, 1 sự thật hiển nhiên

VD : If students don't study, they fail the exam. 

If you play football in the house, you will break the window. 

Câu điều kiện loại 1.

If + HTĐ, HTĐ/TLĐ 

Dùng để diễn tả 1 hành động, sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai 

VD : If we continue to be lazy, we will fail the exam. 

+ Thay will bằng be (is/am/are) going to, can, could, may, might, should, have to 

Câu điều kiện loại 2.

If + QKĐ/QKTD, S + would/could/might + V 

Dùng để diễn tả hành động trái với hiện tại hoặc tương lai

VD : If I was rich, I would buy an aircraft. 

If I were you, I would study harder (If I were you thường dùng để khuyên ai đó) 

Câu điều kiện loại 3.

If + QKHT, S + would/could/should/might + have + PP 

Dùng để diễn tả hành động trái với quá khứ 

VD : If I had studied harder, I would have passed the exam. 

If he had worked hard, he would have been rich. 

Câu điều kiện hỗn hợp (Loại 2 + Loại 3)

Vế 1 (loại 2) trái với hiện tại, Vế 2 (loại 3) trái với quá khứ 

If + QKĐ/QKTD, S + would/could/should/might have PP 

VD : If I were you, I would have taken a map.

If I was young, I would have joined the beauty club. 

Câu điều kiện hỗn hợp (Loại 3 + Loại 2) 

Vế 1 (loại 3) trái với quá khứ, Vế 2 (loại 2) trái với hiện tại 

If + QKHT, S + would/could/might + V 

VD : If you had studied hard, I would study abroad now. 

Đảo ngữ của câu điều kiện.

Đảo ngữ CĐK loại 1 : Should đầu câu 

Đảo ngữ CĐK loại 2 : Were đầu câu

Đảo ngữ CĐK loại 3 : Had đầu câu 

VD : 

If I meet him tomorrow -> Should I meet him tomorrow 

If I were you -> Were I you 

If I had money -> Were I to have money (Were + S + to V) 

If he had driven carefully -> Had he driven carefully 

VD : 

If we continue to be lazy, we will fail the exam.  

-> Should we continue to be lazy, we will fail the exam. 

If I was rich, I would buy an aircraft. 

-> Were I to be rich, I would buy an aircraft.

If I were you, I would ask her before borrowing.

-> Were I you, I would ask her before borrowing.

If I had car, I would drive you to the park.

-> Were I to have car, I would drive you to the park. 

If I had studied harder, I would have passed the exam. 

-> Had I studied harder, I would have passed the exam. 

Một số cấu trúc khác giống if.

8.1. as long as/so long as : chừng nào mà 

VD : We will go up to the hills this weekend as long as the weather turns OK.

8.2. provided that/providing that : với điều kiện là 

VD : I will give you a computer provided that you pass the exam. 

8.3. On condition that = provided that : với điều kiện là 

8.4. Suppose/Supposing : giả sử 

VD : Supposing tomorrow’s exam becomes difficult, I will properly fail the exam. 

8.5. If it wasn't/weren't for + N : nếu không phải do 

VD : If it wasn't for my parents, I would not have been successful.

8.6. Were it not for + N || But for + N 

VD : But for my parents, I would not have been successful. 

VD : Were it not for my parents, I would not have been successful.

8.7. If it hadn't been for | Had it not been for + N 

8.8. In case : trong trường hợp 

VD : In case I fail the exam, my parents will criticize me.

8.9. Unless = If not 

VD : Unless I pass the exam (=If I do not pass the exam), py parents will criticize me.

8.10. Otherwise : nếu không thì 

VD : You should have your AC repaired, otherwise your AC will not operate. 

8.11. If + S + should/happen to + V : tình cờ làm gì 

VD : If you happen to see/should see Peter, tell him to call me. 

8.12. If so/If not : nếu có thì, nếu không thì 

VD : Did you study hard this year? If so, you will get good results. If not, you will get bad results. 

TẠM KẾT

Trên đây là hướng dẫn A-Z phần lý thuyết ngữ pháp : So Sánh.

Hi vọng sự giúp đỡ và lời khuyên từ 2G Education dưới đây sẽ phần nào cải thiện quá trình học và ôn kĩ năng IELTS Reading của bạn nhé!

Hotline: 0889 666 900