Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

NGỮ PHÁP : SO SÁNH

Trong phần Writing/Viết, ngữ pháp là một tiêu chí quan trọng để đánh giá tổng thể bài viết. Đặc biệt, phần Writing Task 1 cần chú trọng phần ngữ pháp so sánh bởi khi đưa ra các so sánh giữa các đại lượng, thí sinh sẽ làm nổi bật được đặc điểm chính của các chi tiết trong Writing Task 1. Hi vọng sự hướng dẫn cho phần ngữ pháp : So Sánh từ 2G Education dưới đây sẽ phần nào giúp đỡ phần ngữ pháp của bạn nhé!

1. So sánh bằng 

Công thức : 

S + V + as + adj/adv + as + N/Pronoun 

S + V + not + so/as + adj/adv + as + N/Pronoun 

Ví dụ : 

- She is as intelligent as her mother. 

- He does not run as fast as his father. 

2. So sánh hơn, kém 

Công thức : 

Short adj/adv (long, short, smart) 

S + V + adj/adv + er + than + N/Pronoun 

Long adj/adv (intelligent, beautiful)

S + V + more + adj/adv + than + N/Pronoun (so sánh hơn)

S + V + less + adj/adv + than + N/Pronoun (so sánh kém) 

Ví dụ : 

- He is taller than his brother.

- A speaks English more fluently than B 

- She visits her school more frequently than he does 

3. So sánh nhất/kém nhất

Công thức : 

Short adj/adv (long, short, smart) 

S + V + the + adj/adv + est (+N)

Long adj/adv (intelligent, beautiful)

S + V + the most + adj/adv (+N) 

S + V + the least + adj/adv (+N) 

Ví dụ : 

- I am the tallest in my family

- Banal is the most intelligent in his class

- That flight ticket is the least expensive of all

4. So sánh nhiều thực thể 

Công thức : 

S + V + the + comparative (so sánh) + of the + số + N 

Of the + số + N, S + V + the + comparative 

2 thực thể - so sánh hơn 

3+ thực thể - so sánh nhất 

Ví dụ : 

2 thực thể : 

Nam is the taller of the two boys.

Of the two boys, Nam is the taller. 

The red one is the shorter of the two shirts. 

Of the two shirts, the red one is the shorter. 

3 thực thể : 

Of the three cars, the blue one is the most beautiful.

The blue one is the most beautiful of the three cars. 

10 thực thể : 

Of the 10 classmates, Mary is the most intelligent. 

Mary is the most intelligent of the 10 classmates. 

5. So sánh đa bội (gấp đôi, gấp ba, gấp rưỡi, gấp bốn) 

Công thức : 

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/Pronoun 

Multiple numbers : half (một nửa), twice (gấp đôi), three times (gấp ba), four times (gấp bốn), phân số, phần trăm 

Ví dụ :

She types twice as fast as I do. 

He is three times as big as me. 

6. So sánh kép 

6.1. Cùng tính từ/trạng từ 

Công thức : 

Short adj/adv : S + be + adj/adv + er + and + adj/adv + er 

Ví dụ : The night gets darker and darker. 

Long adj/adv : S + be + more and more + adj/adv 

Ví dụ :  Hoa becomes more and more beautiful. 

6.2. Khác tính từ/trạng từ 

Công thức : 

The + so sánh hơn + S + V + so sánh hơn + S + V

Ví dụ :  

- The hotter it is/The hotter the weather will be, the more uncomfortable I feel

- The more you study, the better you will be 

- The more English words we know, the better we speak. 

7. So sánh của danh từ 

7.1. So sánh hơn 

Công thức : 

S + V + more/fewer/less + N + than + N/Pronoun 

fewer : danh từ đếm được (fewer people) 

less : danh từ không đếm được (less sugar)

Ví dụ:

He has more time to do the test than his friend. 

Lan drinks less milk than her sister. 

7.2. So sánh nhất 

Công thức : 

S + V + the most/the fewest/the least + N 

Ví dụ :

There are the fewest days in February. 

7.3. So sánh ngang bằng 

Công thức : 

S + V + as + many/much/little/few + Noun + as + Noun/Pronoun 

Ví dụ :

I eat as much chocolate as my sister. 

He earns as much money as his brother. 

8. Rút gọn của so sánh 

Khi so sánh thì mục từ tương đương với nhau (người với người, vật với vật), thì sẽ rút gọn so sánh 

Có 3 cách rút gọn so sánh : 

That : số ít 

Those : số nhiều 

Sở hữu cách : ‘s 

Ví dụ : John's car is more expensive than Mary's car 

-> John's car is more expensive than Mary's. 

-> John's car is more expensive than that of Mary. 

Life in the city is more comfortable than life in the countryside. 

-> Life in the city is more comfortable than in the countryside's. 

-> Life in the city is more comfortable than that of the countryside. 

Students in the university are more mature than the students in high school.

-> Students in the university are more mature than in high school's. 

-> Students in the university are more mature than those in high school.

TẠM KẾT 

Trên đây là hướng dẫn A-Z phần lý thuyết ngữ pháp : So Sánh.
Hi vọng sự giúp đỡ và lời khuyên từ 2G Education dưới đây sẽ phần nào cải thiện quá trình học và ôn kĩ năng IELTS Reading của bạn nhé! 

Hotline: 0889 666 900