Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

NGỮ PHÁP : SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ

Trong phần Writing/Viết, ngữ pháp là một tiêu chí quan trọng để đánh giá tổng thể bài viết. Tuy nhiên, phần lớn thí sinh đều mắc những lỗi sai rất đáng tiếc như thiếu ‘s' khi chia động từ. Một trong số những nguyên nhân dẫn đến lỗi sai đáng tiếc này là sự thiếu hụt kiến thức về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ. Hi vọng sự hướng dẫn cho phần ngữ pháp : Sự Hoà Hợp Giữa Chủ Ngữ - Động Từ từ 2G Education dưới đây sẽ phần nào giúp đỡ phần ngữ pháp của bạn nhé!

I. Quy tắc chung :

Nếu chủ ngữ ở số ít thì động từ chia số ít. Nếu chủ ngữ ở số nhiều thì động từ chia số nhiều. 

VD : 

- My friend lives in Paris.

- My friends live in Paris. 

1. Động từ ở số ít 

Động từ chia ở số ít, khi mà 

1.1. Danh từ không đếm được hoặc đếm được ở số ít 

VD : 

- Money is not important. 

- Milk is good for your health. 

- This book is mine. 

1.2. Khi chủ ngữ là mệnh đề hoặc là động từ nguyên mẫu (to V) hoặc là danh động từ (V-ing)

VD : 

- What he told was very interesting.

- Why he went out was unknown. 

- To fly in space is her dream. 

- To become a doctor is his dream. 

- Growing flowers is her hobby. 

- Sleeping is my favorite hobby. 

1.3. Danh từ tận cùng là -s; -ics (Danh từ số nhiều) 

news; mathematics; physics, economics 

The news is very interesting. 

Mathematics is very boring. 

1.4. Cụm từ chỉ thời gian, tiền bạc, khoảng cách 

VD : 

- 8 hours of sleep is very good for your health. 

- 20 dollars is too much for me. 

- 4 kilometers is too far to go.

1.5. Each of N số nhiều | Every N số ít | Either of N số nhiều | Either N số ít | Neither (of) 

VD : 

- Each student has a book. 

- Each of the rooms in the hotel has its own sofa. 

- Neither restaurant is cheap. 

- Neither of the students wants to go to bed. 

- Either restaurant is expensive. 

- Everyone is here. 

- Everybody/Every student wants a drink. 

2. Động từ số nhiều 

Động từ chia số nhiều, khi mà chủ ngữ :

2.1. Danh từ đếm được ở số nhiều. 

Students want to go to school. 

2.2. A lot of | Most | Many (of) | Plenty of | All | Both (of) | Several | A few | Few N số nhiều

VD : 

- A lot of people don't like traveling.

- All cars have air conditioners.

- Most students do not like studying. 

- Both restaurants are very good. 

- Many books are on the table. 

- Several students come to the class.

- A few students understand the lesson. 

- Few people understand the lesson. 

- Plenty of people are singing. 

3. Trường hợp ngoại lệ. 

3.1. Khi chủ ngữ là một danh từ theo sau là cụm từ bắt đầu bằng with, together with, along with, as well as, accompanied by thì các cụm từ không ảnh hưởng đến động từ chia. 

VD : 

- Jim, along with his friends, is going fishing. 

- Jim and Linda, accompanied by their father, go fishing. 

- Mary, together with her mother and her sister, is going to a party.

3.2. Khi cấu trúc Either - Or (cái này hoặc cái đó) ; Neither - Nor (cả hai cái); Not Only - But Also (không chỉ - mà còn)  thì động từ chia với danh từ đứng gần nó. 

VD : 

- Neither my sister nor my brothers want to go to work. 

- Neither my sisters nor my brother wants to go to work. 

- Both A and B were late. 

3.3. A number of + N số nhiều + V (số nhiều) 

The number of + N số nhiều + V (số ít) 

VD : 

- A number of students are talking.

- The number of students who are lazy is increasing. 

BOTH, NEITHER, EITHER 

I. Quy tắc chung : 

- 3 từ both, neither, either : đề cập 2 thứ nào đó 

- Both : cả hai 

- Neither : không cái nào 

- Either : hoặc cái này; hoặc cái kia 

- Both + N số nhiều : Both restaurants are very good. 

- Neither/Either + N số ít

Neither restaurant is cheap. 

We can go to either restaurant. 

- Dùng both, neither, either không có danh từ đi kèm 

I couldn't decide which shirt I should buy. I like both. 

Is your best friend Mai or Hoa? Neither. My best friend is Ly. 

Do you want to drink tea or coffee? Either. 

- Dùng both of/neither of/either of + the/these/my/Amy's/… + N số nhiều 

Both of these restaurants are very good. 

Both restaurants are good. 

Neither of the restaurants are good. 

I can go to either of the restaurants. 

- Dùng both of/neither of/either of + us/you/them

Both of us can go to the cinema. 

Neither of the children want to go to bed.

TẠM KẾT

Trên đây là hướng dẫn A-Z phần lý thuyết ngữ pháp : Sự Hoà Hợp giữa Chủ Ngữ và Động Từ.

Hi vọng sự giúp đỡ và lời khuyên từ 2G Education dưới đây sẽ phần nào cải thiện quá trình học và ôn thi IELTS của bạn nhé!

Hotline: 0889 666 900